Regulamin

WYPOŻYCZALNI

Wynajmujący wynajmuje, a Najemca bierze w najem, odpłatnie przedmiot najmu według stawek określonych w umowie najmu.

1.Przedmiot najmu odbierany jest z placu przy Al. Jana Pawła II 19 w Łodzi.

2.Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu na plac przy Al. Jana Pawła II 19 w Łodzi.

3.Przedmiot najmu wynajęty jest na okres określony w dniach w rozumieniu całej doby (24 godziny) licząc od dni i godziny odbioru przedmiotu najmu.

4.Płatność należności z tytułu najmu uiszcza Najemca z góry za cały okres najmu, chyba, że strony ustalą inaczej.

5.Okres najmu kończy się w chwili dostarczenia przedmiotu najmu według wskazań w punkcie 2, w stanie nie pogorszonym z wyposażeniem i dowodem rejestracyjnym.

6.Najemca zobowiązany jest do poinformowania wynajmującego telefonicznie o każdym wypadku, kolizji drogowej niezależnie od kwalifikacji winy, niezwłocznie po zdarzeniu (zobowiązanie dotyczy zdarzeń w których uczestniczyłby przedmiot najmu).

7.Najemca jest zobowiązany do użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowując wymogi określone w „przepisach ruch drogowego”, szczególną uwagę zwracając na dopuszczalną masę całkowitą.

8.Najemca nie może dokonywać żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych napraw w przedmiocie najmu.

9.Jeśli podczas użytkowania dojdzie do awarii przedmiotu najmu, Najemca jest zobowiązany do skontaktowania się z Wynajmującym w celu ustalenia dalszego postępowania związanego z ewentualną naprawą lub zabezpieczeniem przedmiotu najmu.

10.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do decyzji w kwestii miejsca, warunków ewentualnej naprawy, zabezpieczenia lub transportu przedmiotu najmu.

11.Najemca wynajmuje przedmiot najmu po przeszkoleniu w zakresie jego obsługi i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag..

12.Przedłużenie okresu najmu może nastąpić tylko po zgodzie wynajmującego potwierdzonej przez przesłany sms z nr. tel. 607 100 700 lub 500 085 905.

13,Przedłużenie najmu bez zgody wynajmującego skutkuje naliczeniem dwukrotnej stawki dziennej określonej w umowie najmu.

14,Najemca bierze pełną odpowiedzialność, również materialną za przedmiot najmu.

15. Koszty wynikłe ze zniszczenia na skutek niewłaściwego użytkowania, kolizji drogowej ( z winy Najemcy) pokrywa Najemca.

16, Koszty wynikłe ze zniszczenia na skutek kolizji drogowej (nie z winy Najemcy) lecz nie zostanie wskazany sprawca, powiadomiona policja o zdarzeniu oraz załączone oświadczenie sprawcy z wskazaną polisą OC sprawcy – pokrywa Najemca.

16. Uszkodzenia wynikłe podczas prawidłowej eksploatacji przedmiotu najmu naprawia i pokrywa jej koszt wynajmujący.

17.Wszystkie sprawy sporne rozstrzygane są przez zastosowanie kodeksu cywilnego przez Sąd rejonowy w Łodzi według wskazań rejonizacji dla siedziby firmy Wynajmującego.

www.graczyk-car.pl

Łódź al. Jana Pawła II 19

tel.  607 100 700 607 100 700

tel. 500 085 905

czynne:   pn. -pt. od 7:30 do 19:00

sob. od  7:30 do 15:00

Sklep internetowy Shoper.pl